Skip to main content

Historie


Esbjerg Håndværker- og Industriforenings historie

De første år.

Esbjerg Håndværkerforening blev stiftet den 15 oktober 1882. På dette tidspunkt havde Esbjerg by kun 1600-1700 indbyggere. Det var 27 håndværkere, som havde taget initiativet til stiftelse af foreningen. 1887 stiftedes en Industriforening, men allerede i 1901 blev den sluttet sammen med Esbjerg Håndværkerforening, og herefter er foreningens navn: Esbjerg Håndværker- og Industriforening. I 1884 fik håndværkerforeningen sin første fane.
1886 indmeldte foreningen sig i Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Håndværk, I dag er foreningen tilsluttet Håndværksrådet.

Kravet om unge håndværkers uddannelse var et problem på den tid, som håndværkerforeningen havde sin opmærksomhed på fra foreningens start i 1882. I dansk håndværkerundervisnings historie står der opført, at håndværkerforeningen foranlediger oprettelse af en aftenskole i 1883. Imidlertid bestod denne aftenskole allerede i 1880. Der fortælles at aftenskolen dengang  var noget helt nyt og nærmest beregnet på, at få de unge mennesker til, at foretage sig noget nyttigt i deres fritid -undervisningen dengang, gjaldt det kun regning og skrivning.
Håndværkerforeningen fulgte aftenskolen med interesse og forhåbning, og man skaffede faglærer til skolen. Undervisningen optog i 1883 tre af ugens aftener og der var 16 elever.
De første år gav de unge intet for undervisningen, men håndværkerforeningen ydede et lille tilskud, der dækkede de få og små udgifter. Lokaler lånte man forskellige steder, blandt andet på borgerskolen.
Aftenskolen udviklede sig med rivende hast, som med alt andet i Esbjerg i de dage. Elevtallet steg fra år til år – undervisningen fik mere og mere faglig karakter. I løbet af syv år havde den udviklet sig så stærkt, at der stilles større krav til en selvstændig bygning.
Da Håndværkerforeningens medlemstal havde en stærk opadgående kurve, betød det også, at foreningen fik større midler til rådighed:

Første tekniske Skole.

1. januar 1885 købte foreningen en 4400 m2 stor grund på hjørnet af Skolegade og Englandsgade. På denne grund byggedes og indvies i 1890 den første Tekniske Skole i Esbjerg, den kostede håndværkerforeningen 17.000 kroner.Det gik ikke mange år før lokalerne i Englandsgade blev for trange, bygningen blev sat til salg og indbragte 12.000 kroner. Vi skriver nu år 1905.

Pavillonen

Håndværkerforeningen havde siden deres start, haft mødelokaler rundt omkring i byen, så man så sig om efter at få sit eget, og købte en grund i Torvegade 1889 besluttede man at opfører en Pavillon, så man kom til at råde over værelser – samlings sal med scene – møderum -keglebaner, og så var der lysthuse i haven.

Man var glad for, at have fået foden under eget bord og man håbede, at foreningens første ejendom måtte bidrage til at skabe sammenhold, foreningens medlemmer imellem indadtil og skabe standens agtelse udadtil. Desværre skulle tildragelsen skabe alt andet end sammenhold, og blot 5 år efter var Pavillonens tilstand så ringe, at den blev solgt til nedrivning.
På grunden i Torvegade kunne man nu opføre en ny Teknisk Skole, som afløser for skolen i Englandsgade. Skolen blev opført og indviet i 1905.
I 1904 overgik Esbjerg Tekniske Skole til at være en selvstændig institution. Selvom skolen blev selvejende , lod foreningen ikke skolen stå alene, men støttede den. Foreningen vedblev med at følge dens undervisning og virke, og den støttede økonomisk. Tilskuddene fra håndværkerforeningen var således oppe på omkring 4000 kroner.
Håndværkerforeningen blev ved med, at være medlem af skolens bestyrelse helt op til vor tid og har i de fleste perioder været med, ligesom en af foreningens repræsentanter har beklædt formandsposten.
Senere flyttede Esbjerg Teknisk Skolen ud på Sp. Møllevej, hvor den har udviklet sig til en af landsdelens største undervisningsinstitutioner.

Sygekasse – Understøttelse mm.

Af Håndværkerforeningens mange gøremål kan det nævnes ,at der i 1883 inden for foreningens egen medlemskreds stiftedes en SYGEKASSE. Den havde ikke så mange medlemmer – esbjergenserne havde ikke tid til at lægge sig til sengs i de tider, så sygekassen ophørte med at eksistere i 1889.
Den 21. sept. 1884 oprettedes der en understøttelsesforening for rejsende håndværkersvende. Foreningens formål var at yde berettiget hjælp i form af husly og mad.
Det var på Herberget, som man havde erhvervet sig i Borgergade. I denne bygning havde der tidligere været lokaler, hvor unge håndværkere havde modtaget aftenundervisning. Det hed sig, at man havde oprettet understøttelsesforeningen for rejsende håndværkere, blandt andet, fordi man ville undgå svende, der tiggede  ved gadedøren.

For at skaffe midler til håndværkerforeningens mange aktiviteter, har man helt fra foreningens start arrangeret udstillinger og basarer af forskellige art. Blandt andet med varer, som håndværkere og industrifolk havde fremstillet. Det var meget almindeligt, at varerne blev bedømt og udstillerne fik medaljer og præmier for vare, som de selv havde fremstillet.

Varelotteriet:

Almindeligt Dansk Vare- og Industri lotteri, i dag bedst kendt som Varelotteriet, er en af håndværkets virkelig gode frembringelser. Forudseende og forstandige repræsentanter for især håndværket, fik efter mange vanskeligheder med politikerne og andre, tilladelse til at starte det landsdækkende Varelotteri pr. 1.april 1887. Det har siden vist sig at være en god ide, for de håndværkerforeninger, der gik ind for tanken. Varelotteriets overskud går til velgørende formål. Over halvdelen af lotteriets overskud tilfalder i dag Håndværkerforeninger.
Esbjerg Håndværker- og Industriforening har kanaliseret mange af de gevinstpenge, som foreningen har modtaget videre. I ældre tid var det i form af lærermidler til elever på Esbjerg Tekniske Skole. Ligeledes blev der tidligere bevilget mange midler til EHI kollegiet til indkøb af nødvendige brugs goder. Unge håndværkere kan i dag søge Legater til efteruddannelse.

Palads Hotel

Håndværker-& Industriforeningen overtog Palads Hotellet den 26 sept.1949. Der blev tegnet et aktieselskab til at drive hotellet, og man ansatte en forpagter.
Det fungerede godt i nogle år. Håndværkerforeningen afholdt alle sin møder på hotellet, der blev afholdt medlemsarrangementer i form af generalforsamling med efterfølgende mandeaften – juletræsfester for børn og voksne –almindelige møder samt udstillinger, basarer og kursusaktiviteter.
Hotellet blev solgt i 1961/62 og aktieselskabet blev ophævet.

Esbjerg Håndværker- og Industrikollegium

I midten af tresserne overtog Håndværker & Industriforeningen Motel West i Stormgade. Motellet blev ombygget til kollegium, det blev udbygget med to nye tilbygninger, så kollegiet kunne huse 84 beboere. H-I kollegiet har fra starten været bestemt for at medvirke til udvikling af aktiviteterne på Esbjerg Tekniske Skole. Senere er der blevet opført en afd.2 med 48 værelser fordelt på tre boligblokke. Kollegiet er nu overgået til at være en selvejende institution, men navnet Esbjerg H-I kollegiet vil altid blive bevaret, såfremt
forudsætningen for driften og anvendelsen ikke ændres.

100 års jubilæum

Den 15 okt. 1982 blev Esbjerg Håndværker-& Industriforening 100 år. I den anledning afholdt foreningen en jubilæumsudstilling, som blev den største, foreningen nogensinde havde arrangeret. I Esbjerg Skøjtehal blev der opført en hel by med arbejdende værksteder (smede-, tømrer-, skibsbygnings-, skomager-, barber-, slagter- og gørtlerværksteder m.fl. ). Der var indrettet skolestue med undervisning samt restauranter og meget andet. Alt var indrettet efter gammel skik, selv beklædningen var fra tiden tilbage omkring foreningens stiftelse. Det var et stort arrangement, og der var mange involverede for at få det hele til at fungere.
16000 besøgte udstillingen. Det var væsentlig mindre end der var budgetteret med, så foreningen måtte op med den store tegnebog, for at dække underskuddet.
Efterfølgende blev vores midler i form af obligationer med mere lagt om ,så økonomien kunne blive genoprettet.
Udstillingen gav Esbjerg Håndværker- og Industriforeningen god PR.

Medlemsblad

Januar 1988 udkom første nr. af EHIs medlemsblad. Bladet udkom 4 gange årligt. Der bringes artikler om faglige emner, samt aktuelle nyheder med interesse for vore medlemmer. Endvidere blev foreningens aktiviteter annonceret i bladet.

Amts samarbejde

14. november 1988 indkaldte Esbjerg Håndværker- og Industriforening alle Ribe amts håndværker- og industriforeninger til møde. Eneste emne var at få nedsat et udvalg til, at koordinere samarbejdet mellem amtets H-I foreninger. Der blev nedsat et amtsudvalg, som skulle tage sig af arrangementer og fælles udvælgelse af repræsentanter til Håndværksrådets repræsentantskabsmøder. Der skulle ligeledes vælges en repræsentant til Håndværker- og Industriforeningernes Samarbejdsudvalg under Håndværksrådet. Desuden skulle der vælges repræsentanter til Esbjerg Tekniske Skoles bestyrelse.

Mødelokale

28. aug. 1989 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, med det ene punkt på dagsorden: Erhvervelse af en ejerlejlighed til anvendelse som mødelokale. Bestyrelsen fik mandat til at købe og indrette en lejlighed til mødelokale. Den 2. april 1990 præsenteredes de nye lokaler for foreningens medlemmer og samarbejdspartnere.

Esbjerg Håndværker- og Industriforening
STIFTET 15. OKTOBER 1882

Foreningens Formænd
1882-1883 Farver Th. Bentsen
1883-1885 Urmager Hansen
1885-1890 Skomager F. Sørensen
1890-1891 Bogbinder Juling
1891-1893 Arkitekt H. Peters
1893-1901 Malermester Hjermind
1901-1903 Fabrikant C. Mollerup
1903-1911 Fabrikant Lehde B. Jensen
1911-1936 Fabrikant Holger Olsesen
1936-1944 Smedemester H. Lykke Thomsen
1944-1954 Malermester Carl Geertsen
1954-1962 Bagermester M. Rasmussen
1962-1987 Ingeniør Peder Leervad
1987-2001 Malermester Bernt Johansen
2001-2014 Slagtermester Kaj Madsen
2014- Ingeniør John Andresen

SVENDEDAG – FAGENES FEST

2004: Formand Tonny F Nielsen og næstformand PVHansen, havde haft en snak omkring hvad de lavede i andre afdelinger, omkring hædring af ny udlærte smedesvende, og fik til opgave at finde ud af hvordan vi kunne gøre noget.

Kort efter fik Tonny en opringning fra Kaj Madsen (formand for EHIf), om vi var interesseret i at gøre noget her omkring. Kaj havde hørt, at man i Odense-KBH-Ringkøbing havde noget i gang her omkring. Vi kunne supplere med, at i Tønder havde de en” ADLING” af nye smede på rådhuset, som jeg var nede og overvære. Det var en god oplevelse, så vi sagde ja tak til Kaj omkring deltagelse i opstart af noget der blev til ”Svendedag”. Jeg deltog sammen med Kajs bestyrelse, og blev hurtig enig om at vi skulle lave noget, og det blev så til Svendedag 2004 i Musik Konservatoriet, hvor vi var små 100 deltager. Med små begynder fejl var vi nu kommet i gang.

De ny udlærte håndværkere med ledsager kunne deltage gratis, og gaver hertil havde vi samlet hos diverse fonde og firmaer. Kaj og jeg var herefter enige om at forsætte opgaven. Her må vi ikke glemme at vi fik en stor hjælp fra Henning Brodersen i det grafiske arbejde, så det fik en professionel præg. Jeg glemmer aldrig, at vi prøvede at skabe kontakt til EUC, uden at det fald i god jord. De mente ikke, at vi kunne løfte opgaven, men vi troede selv på det.

2005: Nu var atriumgården på rådhuset færdig, og efter en samtale med borgmesteren. kunne vi flytte Svendedag op på rådhuset. Her blev det afholdt i 2 år, og det var også et godt sted på det tidspunk. Vi voksede i antal af deltager og søgte derfor et andet sted til opgaven. Det blev Musikhuset Esbjerg som bød sig til, mod at vi holdte det på en tirsdag og så kunne vi få det til en fornuftig pris. Nu ville EUC godt være med, og det var vi glade for, da samarbejdet gjorde at vi havde nemmere adgang til listerne over de ny udlærte, og de deltog også med et pænt tilskud omkring økonomien, da vi begyndte at blive flere og flere deltagere.

Opgaven var efterhånden blevet så stor, at vi var nødt til at udvide kredsen omkring arrangementet, som nu hedder Fagenes Fest. Her kom Jes-Jørgen og flere ind i udvalget, og vi havde også et tæt samarbejde med Ugeavisen (Erik Halfdan), og vi må ikke glemme EUC endelig kunne se noget i tiltaget omkring Fagenes Fest.

Vi blev også inviteret til at deltage i lignende arrangementer. I Odense og på København Rådhus, hvor Hendes Majestæt deltog. Det var flot, men det når vi nok aldrig, men  det gør heller ikke noget.Her deltog Kaj ,Jes og PV  på en god tur. Odense var også flot, til orientering var både kommune og erhvervsskole meget aktive i opgaven. 10 års jubilæum har vi haft, og deltager antallet er kraftig stigende, så det var godt vi kom i gang. Kaj og PV er stoppet efter 10 år, og nu er det nye kræfter der har taget over.

I 2016 deltog Esbjerg Erhvervsudvikling for første gang i styregruppen, som nu udover EEU består af Esbjerg Håndværker- og Industriforening, De faglige organisationer, Rybners og AMU Vest. Det hårde arbejde med at skabe opmærksomhed omkring festen og få endnu flere deltagere, har givet pote med ca. 480 tilmeldte i 2016. Varde Kommune deltager fra 2017, for selv om Rybners og AMU Vest har adresser i Esbjerg, kommer eleverne fra et meget større område – nogle endda helt fra Thyborøn – og lærepladserne spreder sig over et lige så stort område. Målet er derfor også at få flere kommuner og håndværker- og industriforeninger med, så historierne om Fagenes Fest Sydvestdanmark, de dygtige elever og lærepladser når ud til mange flere.

Det nye tiltag fra 2016 er, at den traditionelle medalje, som udleveres til alle deltagende elever, ændres til en unik reversnål, som symboliser ”Faglært Håndværker”.

Afslutning

Det var en kort oversigt over Esbjerg Håndværker-& Industriforenings aktiviteter . Der er mange andre aktiviteter og begivenheder, der ikke er nævnt, men som har været foreningens mærkesager: Kigger man i foreningens arkiver, bibliotek og billedgalleri, støder man på mange navne af håndværker-& industrifolk, som alle har sat deres præg på Esbjerg bys historie, helt tilbage til byens spæde start i 1800-tallet. Foreningen værner stadig over de gamle håndværkertraditioner, tiden og samfundet ændrer sig, men Esbjerg Håndværker- & Industriforening er fulgt med og er i dag godt rustet til at møde fremtidens udfordringer.